Destination Management Company in Barcelona - English Version Gruppresor till Barcelona - Swedish Version Gruppereiser til Barcelona - Norwegian Version Grupperejser til Barcelona - Danish Version

Adventures Barcelona - Firmatur, gruppetur, klassetur og traningsleir i Barcelona

Resevillkor - Adventures Barcelona

Dessa reseregler och villkor fastställer rättigheter och skyldigheter mellan Adventures Barcelona och dess resenärer.

1. BOKNING OCH BETALNING

Ordern inkluderar de förmåner som beskrivs i orderbekräftelsen. Ordern kan vara antingen skriftlig eller muntlig. Bokningar/beställningar är bindande. När ni placerat er order skickas en orderbekräftelse från Adventures Barcelona per e-post. Den person som träder in i avtalet ansvarar för sig själv såväl som övriga i gruppen. När beställning görs betalar kunden en deposition på 20% av den totala kostnaden. Detta beror på betalningsförpliktelser till underleverantörer. Undantaget är om arrangören har särskilda finansiella skyldigheter innan resan börjar. Depositionen dras av från slutbetalningen. Insättning av slutbetalning skall ske 50 dagar före avresedatum. Alla betalningar för ordern måste registreras innan avresa. Kontrollera att orderbekräftelsen är i enlighet med bokningen. Kreditkortsbetalningar accepteras inte för gruppresor. Villkoren i detta avsnitt gäller i vissa fall inte om priset är rabatterat där det gäller särskilda regler.

2. KUNDENS SKYLDIGHETER

Kunden är skyldig att betala in den avtalade vederlaget inom tidsfristen som anges på fakturorna. Utebliven betalning ger Adventures Barcelona rätten att annullera ordern. Kunden är skyldig att läsa och acceptera allmänna villkor eller resevillkor och bestämmelser som beskrivs i Adventures Barcelonas kataloger, på våra webbsidor eller i orderbekräftelsen. Kunder är skyldiga att visa upp ett giltigt pass, och vid behov, hälsointyg, biljetter och andra dokument som krävs för resan. Kunden är skyldig att tillhandahålla korrekt information och personuppgifter. Arrangören ansvarar inte för eventuella problem eller extra kostnader som uppstår till följd av inkorrekta personliga uppgifter eller inkorrekt information om särskilda behov hos resenärer. Kunder måste erhålla nödvändiga försäkringar, t.ex. reseförsäkring. Kunden är skyldiga att följa Adventures Barcelonas, och deras underleverantörers, regler och villkor, flygbolagets regler och de lokala myndigheternas regler och lagar. Den som utför en bokning för andras räkning har en skyldighet att informera den/de som kommer att delta i paketresan om gällande regler och villkor som arrangören har ställt så att paketresan är av en sådan natur att deltagare kan delta i den utan extra avgifter för sig själva eller andra.

Kunden skall följa instruktionerna till arrangören ger om tider, mötesplatser etc. under resan. Deltagare på resan får inte agera på ett sätt som kan störa andra resande eller skapa säkerhetsrisker eller praktiska problem för arrangören. Arrangören har rätt att avvisa en resenär om resenärens beteende eller tillstånd gör det uppenbart att han inte kan uppfylla kraven i denna paragraf. Kunden är ensam ekonomiskt ansvarig för köp, beställningar, användande av mini bar etc. och eventuell förstörelse, förlust eller skada på hotell, flyg, transport eller andra parter under er vistelse. Kunden kommer att vara ansvarig för ovan nämnda villkor, och kan göras ansvarig för skador, förlust eller extra kostnader som orsakats för arrangören genom brott mot bestämmelserna ovan.

3. INFORMATION FÖR RESENÄREN

Adventures Barcelona rekommenderar starkt alla kunder att erhålla reseförsäkring. Adventures Barcelona erbjuder ej reseförsäkring, men kan rekommendera relevanta försäkringsbolag om kunden så önskar. Kunden bör även överväga om han vill erhålla en avbokningsförsäkring och är skyldig att erhålla övriga nödvändiga försäkringar. Alla resenärer måste ta med ett giltigt pass. Passet ska vara giltigt 3 månader efter resans slutdatum. Adventures Barcelona rekommenderar resenärer till Barcelona att ordna ett europeiskt sjukförsäkringskort.

Resenärer som inte är norska medborgare måste ta reda på eventuella visumkrav och erhålla ett giltigt visum om så krävs. Icke receptbelagda mediciner kan ingå fritt införskaffas, men om resenären tar med sig en större mängd receptbelagd medicin bör denne ha med sig ett utlåtande från en läkare, på engelska, gällande användning av medicinen.

4. AVBESTÄLLNING

Vid avbokning tidigare än 50 dagar innan avresedatum debiteras kunden en standardavgift på 300,-per person, samt alla ej återbetalningsbara betalningar till underleverantörer. Om avbokning sker inom 50 till 15 dagar före avresedatum, förlorar kunden sin deponering, debiteras standardavgiften och alla ej återbetalningsbara betalningar som gjorts till underleverantörer. Vid avbokning inom 15 till 7 dagar före avresedatum debiteras kunden 50% av den totala kostnaden, standardavgiften och alla ej återbetalningsbara betalningar som gjorts till underleverantörer. Vid avbokning senare än 7 dagar innan avresedatum eller utebliven närvaro vid avresan ges ingen återbetalning. För vissa typer av resor gäller särskilda avbokningsregler. Avbeställningsskydd kan köpas via individens försäkringsbolag.

5. AVBOKNING PÅ GRUND AV FORCE MAJEURE

Kunden har rätt att avbryta sin paketresa och få en återbetalning av betalt belopp, om vid resmålet eller i omedelbar närhet av detta de senaste 14 dagarna innan resan, det skett krigshandlingar, naturkatastrofer, farliga smittsamma sjukdomar eller andra händelser av samma allvarsgrad som tidigare nämnda. Rätt till avbokning under denna paragraf gäller ej om kunden varit medveten, eller borde varit medveten, om dessa omständigheter när denne bokade resan.

6. ÄNDRING AV BOKNING

Resenären får överlåta en resa till en annan person om Adventures Barcelona kompenseras för eventuella extra utgifter och arbete i samband med detta. Detta gäller endast om arrangören informeras inom rimlig tid före paketresan startar, och att arrangören eller underleverantörer som denne använder, inte är bundna av regler som förbjuder en sådan överföring. Flygbolag är ett exempel på entreprenörer som ej tillåter dessa överföringar. Arrangören kan ta ut en avgift för denna överföring. Den ursprungliga kunden och det nya kunden är tillsammans ansvariga för både avgiften och andra betalningar i samband med resan. Adventures Barcelona kan hjälpa till med förändringarna i innehållet i presentationen så länge som detta är möjligt och kunden täcker kostnader och arbete för Adventures Barcelona i samband med ändringarna. Priset på en resa är baserat på ett visst antal resenärer. Varje avvikelse från detta nummer har Adventures Barcelona rätt att ändra priser, innehåll och om tillämpligt, avboka resan, utan ansvar.

Adventures Barcelona är inte ansvariga för försäljning av flygbiljetter. Om något ändras, förseningar, inställda flyg eller annat som påverkar kundens resa, är kunden ej undantagen från de betalningsförpliktelser som rör boende, transporter, aktiviteter etc. som redan är bokade. Detta gäller även vid ändringar eller speciella omständigheter i samband med tredjepartsleverantörer.

7. ARRANGÖRENS RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR I PRISER, AKTIVITETER OCH VALUTAKURSER

Adventures Barcelona förbehåller sig rätten att ändra priser, aktiviteter och villkor som beskrivs på webbplatsen, i vår katalog, i vår kommunication och i andra publikationer och prislistor som Adventures Barcelona publicerar. Eventuella prisförändringar kan bero på ökade transportkostnader, förändrade skatter och avgifter eller förändrade valutakurser. Priset i SEK är fluktuerande. Adventures Barcelona förbehåller sig rätten att göra en prisjustering om valutakursen förändras betydligt. Detta bestäms i samband med det senaste betalningsdatumet.. Adventures Barcelona reserverar oss för eventuella fel och/eller ändringar som sker utom vår kontroll, och betonar att våra angivna kostnader beror på flera faktorer, inklusive antalet deltagare, tid på året, efterfrågan, underleverantörer och datum bokningen skett.

Priserna på biljetter till FC Barcelonas matcher beror på motståndaren och bokningsdatum. Detta kan förändra paketpriset. Den exakta tidpunkten för FC Barcelonas matcher avgörs inte förrän 2 veckor före avspark. FC Barcelona kommer inte att återbetala biljetter och Adventures Barcelona kompenserar inte oanvända biljetter.

8. ARRANGÖRENS SKYLDIGHETER

Adventures Barcelona är skyldiga att tillhandahålla tjänster som benämnts i orderbekräftelsen. Om händelser inträffar som ligger utanför Adventures Barcelonas kontroll, till exempel förändring av hotell, förändring av transportmedel, förändring av aktiviteter etc. bör Adventures Barcelona se till att detta orsakar minsta möjliga besvär för kunden.

9. ARRANGÖRENS RÄTT ATT AVBRYTA RESAN

Adventures Barcelona har rätt att avboka en resa om försäljning till minimum antalet deltagare ej är nått. Adventures Barcelona är skyldiga att informera registrerade deltagare skriftligen senast 30 dagar före avresa om resan avbryts. Arrangören kan avbryta en resa utan ansvar, om denne kan bevisa att den ej kan genomföras till följd av hinder som ligger utanför arrangörens kontroll.

10. BRISTER

Om resenären anser att det finns brister som ger rätt till prisminskning/ersättning, är resenären skyldig att meddela arrangören snarast möjligt. Klagomål kring brister, exempelvis i samband med boende, mat etc. måste omedelbart meddelas Adventures Barcelona så att de kan korrigeras eller kompenseras för. Om detta inte sker, avslås senare klagomål eller krav på ersättning. För andra klagomål är tidsfristen 14 dagar efter resans avslut. Det krävs skriftligt klagomål. Om felet eller bristen är relaterat till en tredje part, (till exempel hotell, flygbolag, transportbolag etc.) har kunden ej rätt till prisminskning från Adventures Barcelona.

11. RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH SKRIVFEL

All information om priser på hemsidan, i kataloger och i andra material och kommunikationer från Adventures Barcelona baseras på omständigheterna som de var när de kalkylerades. Priserna är "ca" och "från"-priser som kan ändras utan föregående besked. Informationen given kan ändras av priser, avreseplatser, tider och mer. Adventures Barcelona kan ej hållas ansvariga för eventuella skrivfel i våra publikationer, webbplatser och i kommunikationen med kunden.

12. BILJETTSERVICE

Bokade biljetter till teater, musikaler, fotboll- och handbollsmatcher eller evenemang inom sport eller kultur genom Adventures Barcelona kommer inte att återbetalas oavsett orsak.

13. FRISKRIVNING AV DELTAGANDE I AKTIVITETER

Adventures Barcelona avsäger sig allt ansvar för eventuella skador (inklusive direkta förluster eller följdförluster för kunden eller tredje part) som uppstår av, eller relaterade till, deltagande i diverse aktiviteter under er vistelse. Detta gäller såväl aktiviteter som tillhandahålls av partners och/eller aktiviteter som anordnas av Adventures Barcelona. Kunden skall kontrollera om kundens reseförsäkring täcker de uppgifter kunden har valt att delta i. Om deltagare är under 18 år, ansvarar personen, som har ansvar för resan, för deras deltagande i aktiviteter.

14. TRÄNINGSMATCHER

Adventures Barcelona kan ordna träningsmatcher mot lokala motståndare om kunden vill och om det är möjligt. Alla kostnader i samband med träningsmatcher, transport, planhyra, domare, ersättning till motståndaren måste betalas av varje klubb, oavsett om det handlar om deras egna bilar/bussar eller hyrda transportmedel.

15. UTBILDNINGSTILLFÄLLEN OCH AKTIVITETER

Vid dåligt väder innan eller under träningsläger kan träningsförhållandena vara inte är så goda (exempelvis om en plan stängs av) som kunden och Adventures Barcelona vill att de ska vara. Om träningar, matcher eller andra aktiviteter behöver flyttas eller avbrutas på grund av vädret eller andra tillstånd som står utom Adventures Barcelonas kontroll, betraktas detta som force majeure och kunden kommer inte att få ersättning av arrangören. Alla förflyttningar till andra träningsplaner eller platser för aktiviteter måste betalas av kunden.

Adventures Barcelona reserverar sig för att arrangören kan avbryta eller förändra sina turneringar, avbryta för en åldersgrupp eller slå samman flera grupper. Dessa förändringar kan Adventures Barcelona ej kontrollera och kan således ej hållas ansvariga för.

16. RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR KRING EVENEMANG

Adventures Barcelona kan inte ansvara för att fotbollsmatcher eller annan typ av aktivitet upphör eller ges förändringar i schemat från arrangören. Om matchen av en eller flera anledningar inte kan spelas som planerat, eller om en händelse flyttas, ändras eller avbokas, återbetalar endast Adventures Barcelona det faktiska biljettpriset om arrangören återbetalar kostnaden för Adventures Barcelona. Kunder som inte vill tillgodogöra sig det bokade boendet, transporter och annat innehåll kan ej förvänta sig ersättning för detta, eftersom Adventures Barcelona ej återbetalas av transportföretag, hotell eller underleverantörer.

17. ALLMÄNNA VILLKOR

Villkoren i det här dokumentet är en översättning av de officiella villkoren på norska (http://adventuresbarcelona.no/reisevilkar). Om det finns tvivel, överträffar den officiella norska versionen den svenska översättningen.

Det framgår annars av lagen om paketresor av 25.08.1995 med senare ändringar, liksom de allmänna villkoren för paketresor nuvarande 01.04.2007. Adventures Barcelona reserverar rätten att ändra informationen innan en överenskommelse görs.